חיפוש
דלג על חיפוש
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

פקודת המיילדות

פקודת המיילדות- קטעים נבחרים


סעיפים מתוך פקודת המילדות חא"י, פרק צ"ג (1) (2) מס' 20 לש' 1929 פקודה המסדירה את מקצוע היילוד.
לא יעסקו במיילדות:

  (1) כל שאינה מוסמכת לפי פקודה זו, לא תשמש ולא תציג כמשמשת או אלא נשים כנכונה לשמש במקצוע היילוד,אלא אם כן הורשתה בכך לפי פקודה זו.
(2) כל המציגה את עצמה, בין במישרין ובין בדרך רמז, כמוכנה לבדוק אשה בקשר עם לידה לקבוע לה דיאגנוזה, לרשום לה רפואות, לטפל בה או לילדה, הרי היא נחשבת כעוסקת במקצוע היילוד.
4. ואלה הנשים המוסמכות לעסוק ביילוד:
 (א) מי שיש לה רשיון לפי סעיף 5. חוק תש"ך-1960

(ב) מי ששמה נרשם בפנקס הנשים שאינן מוסמכות העוסקות ביילוד, כנזכר בסעיף 10.
(ג) בעלת רשיון זמני לפי סעיף 5.
(ד) בעלת תעודת היתר ארעית לפי סעיף 5.
בתנאי שאף אחת מאלה לא תעסוק ביילוד באזור שיקבע עפ"י סעיף 9  אלא אם כן קיבלה תעודת היתר לכך בהתאם להוראות אותו סעיף.

5. (1) הבקשה לקבלת רשיון לעסוק ביילוד, תוגש למנהל, והוא ייתן את הרישיון לכשיתברר לו כי הבקשה-
(א) היא בעלת אופי הגון.
(ב) למדה את תורת היילוד לפחות שישה חודשים במוסד המוכר ע"י המנהל וקיבלה דיפלומה ליילוד שהמנהל מכיר בה, וכי
(ג) היא אזרח ישראלי או קיבלה רשות לשבת בישראל ישיבת קבע.

(3) כל שניתן לה רישיון לעסוק ביילוד יפורסמו שמה ומעונה ברשומות.
(4) רשאי המנהל- בכל מקרה שימצא לנכון, אך עד אשר יושלמו העניינים הפורמאליים בדבר מתן רישיון- להעניק רישיון זמני, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת למבקשת לעסוק ביילוד, ורשאי המנהל להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.
(6) תאם תוקפו של רישיון זמני- תחזירנו בעלת רישיון הזמני למנהל. תעודת היתר 5א.

(1)רשאי המנהל להעניק תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד למבקשת ארעית הממלאת אחרי הנקובים בפסקאות (א) ו- (ב) לסעיף 5 (1), והיא בעלת חוק תש"ך-1960 רישיון לישיבת ארעי בישראל כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל,
תשי"ב- 1952.
(2)תעודת היתר ארעית תוענק לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, ורשאי המנהל להאריכה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, ובלבד שגמר תקופתה של תעודת ההיתר הארעית שהוענקה או שהוארכה כאמור לא יהיה מאוחר מתום תוקפו של הרישיון לישיבת ארעי של המבקשת.
(4)תם תוקפה של תעודת היתר ארעית- תחזירנה בעלת התעודה למנהל.
7.(1) כל אימת שנראה לו לשר הבריאות, על יסוד תלונה מצד המנהל או מצד כל הרואה את עצמו מקופח, כי בעלת הרישיון לעסוק ביילוד אשמה בהתנהגות שאינה הולמת את המקצוע, או שהשיגה את רישיונה מתוך טענות כוזבות או שנמצאה חסרת יכולת או מתרשלת התרשלות חמורה במילוי תפקידה המקצועי, או שהתמידה באי קיום הוראות פקודה זו, או שנתחייבה בדין על עבירה פלילית, יכול שר הבריאות לבטל את הרישיון או לצוות שיפסיקוהו למשך זמן שיקבע על ידו:
בתנאי שלא יינתן צו בדבר ביטול הרישיון או הפסקתו, אלא אם כן ניתנה לנאשמת הזדמנות להגיש לשר הבריאות הודעה שבה תלמד זכות על עצמה. 

 12. אסור לה לבעלת רישיון עפ"י פקודה זו-
(א) לעסוק בגניקולוגיה או במקצוע רפואי אחר מחוץ ליילוד.
(ב) למלא את ידה של מי שאינה מוסמכת למלא את מקומה.
(ג) לפרסם מודעות על מקצועה, בין ישירות ובין בעקיפין, לשם איזו מטרה ממלאת מקום שהיא. ואולם רשאית היא לסמן בשלט שעל גבי דירתה את שמה, הכשרתה ושעות הביקורים שלה.
(ד) לתת איזו תעודה רפואית או תעודת פטירה או תעודת לידה-נפל.
(ה) לקבל על עצמה את הטיפול במקרים בלתי רגילים או ביולדות חולות.

13. כל שאינו רופא בעל ניסיון, אסור לו לנהל בית חולים ליולדות.

החזקת סמים

14. כל שיש בידה רישיון לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו, רשאית להחזיק ברשותה סמים בכמויות שייקבעו ולהשתמש בהם ככל אשר ייקבע בשעת הצורך.

15. כל המוסמכת לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו חיבת להזקק לשירותו של  בעזרת רופא רופא בעל רישיון בכל מקרה שנוצרו בו התנאים המצריכים עזרת רופא.

19. כל שאינה מוסמכת לעסוק ביילוד עפ"י פקודה זו והיא עוסקת באותו מקצוע או מציגה עצמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כעוסקת ביילוד או כמוכנה לעסוק בכך, תאשם בעבירה ותהא צפויה למאסר שלושה חודשים או לקנס.

תקנות המיילדות (3)
(עפ"י סעיף 19)
מיום 5.7.1930
1. תקנות אלו תקראנה המיילדות. השם הקצר
2. לצורך סעיף 5(ב) של פקודת המיילדות תקובלנה הדיפלומות דלקמן כדיפלומות מוכרות של מוסדות מאושרים- דיפלומות מוכרות
(א) דיפלומות שניתנו לבני אדם שאומנו ונבחנו במקצוע היילוד בישראל.
(ב) תעודה מאת המועצות המרכזיות של המיילדות באנגליה, סקוטלנד, אירלנדיה הצפונית והמדינה האירית החופשית.
(ג) דיפלומה במקצוע היילוד מאת האוניברסיטה האמריקאית בביירות ומאת האוניברסיטה ע"ש סנט ג'וזף בביירות.
(ד) רישיון ממשלתי SAGE-FMENE שניתן ע"י ממשלת מצרים.
(ה) דיפלומות ממשלתיות שניתנו לאנשים שעברו קורס שלם של איתור במשך לא פחות מששה חודשים, ואשר לדעת מנהל משרד הבריאות שווה הוא לקורס הניתן בישראל בבית חולים ממשלתי או ציבורי או בבית חולים פרטי המוכר ע"י ממשלה של כל מדינה אירופאית שהיא, לרבות תורכיה.
בתנאי שיכול המנהל לתת רישיון זמני לעסוק במקצוע היילוד עד שתקבע תקנה שתכיר בדיפלומה שאינה מפורסמת בזה.
3. על כל מיילדת בעלת רישיון ועל כל דאיה רשומה שיש לה רישיון לעסוק במקצוע היילוד באזור שנקבע עפ"י סעיף 9 (1) של פקודת המיילדות – חובותיה של המיילדת
(א) להשתמש בטופס א' שבתוספת לתקנות אלו כשהיא דורשת את שירותו בעניין הודעות של רופא מוסמך בהתאם לסעיף 1 של פקודת המיילדות בתנאים הקבועים.
(ב) למסור בהקדם האפשרי הודעה לרופא הממשלתי של הנפה בטופס שיש לקבלו ממשרדי
הבריאות, בכל אחת מהסיבות דלקמן-
(1) מות האם או הוולד, כשלא היה מצוי רופא מוסמך בשעת מעשה.
(11) לידת נפל כשלא היה מצוי רופא מוסמך בשעת הלידה.
(111) כשהיא עלולה לשמש מקור להידבקות, מקום שנוצר אחד מהתנאים שנקבעו.
(ג) לנהל פנקס של מקרי מחלה בטופס ב' שבתוספת לתקנות אלו.

(3) פורסמו תא"י, כרך ג' עמ' (ע) 1942, (א) 1896.


  פקודת המיילדות תיקון אחרון 2005
  תקנות המיילדות
עבור לתוכן העמוד